Boeren Meten Water is in acht pilotgebieden actief, in de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland.

De pilotgebieden verschillen in gebiedskenmerken, de uitdagingen die er zijn en daarom ook in of er gemeten gaat worden of wordt met de Aqua Pin, de Aqua Mobile, of beiden.

Dubbele Dijk (Groningen, Noorderzijlvest)

Bij de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt een tweede dijk aangelegd. Zo ontstaat een binnendijkse zone van circa 50 hectare voor onder andere kokkels en zilte gewassen, terwijl buitendijks ruimte ontstaat voor broedeilandvogels. Voorafgaand aan de aanleg van de dijk moet een nulmeting worden uitgevoerd, zodat de ontwikkeling van de zoet-zout situatie in aangrenzende percelen goed kan worden gevolgd.

Negenboerenpolder (Groningen, Noorderzijlvest)

De Negenboerenpolder is gelegen aan het uiteinde van het wateraanvoersysteem van het waterschap. Dit maakt het lastig om water van voldoende kwaliteit aan te voeren voor beregening. Daarnaast maakt de ligging aan de zeedijk dat sommige

sloten in de polder onderhevig zijn aan directe zoute kwel. Anti-verziltingsdrainage is reeds succesvol toegepast op een perceel in de polder. Het gebiedsproces in dit gebied richt zich op het in kaart brengen van de mogelijkheden om verzilting tegen te gaan op andere percelen en samen met het waterschap te kijken naar optimalisatie van de wateraanvoer.

Lauwersmeer (Groningen, Noorderzijlvest)

Boeren Meten Water sluit in dit gebied aan op het programma ‘Zoet op Zout – boeren met zoete en zoute stromen’. Insteek is het vergroten van kennis van waterpeilen en chloride in sloten en op akkers, uitgevoerd door en voor agrariërs.

Holwerd aan Zee (Friesland, Wetterskip Fryslân)

Bij Holwerd moet een kunstmatige doorbraak in de zeedijk de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland herstellen. Dat levert economische kansen op voor dorp en regio, en ecologische kansen voor kwelders, wadvogels en vissen. Voorafgaand aan de doorbraak helpt Boeren Meten Water bij monitoring van de huidige zoet-zout situatie in het gebied. Zodoende worden bij een doorbraak mogelijke effecten van het zoute water inzichtelijk.

Franekeradeel (Friesland, Wetterskip Fryslân)

Franekeradeel kampt met een situatie waarbij het grondwater onder veel landbouwpercelen en het oppervlaktewater in sloten en vaarten zout is en mogelijk zouter wordt, mogelijk door klimaatverandering en bodemdaling. In het kader van het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen zullen (herstel)maatregelen worden uitgevoerd. Eén van de mogelijkheden is om via speciale drainage de beschikbaarheid van zoet water in landbouwpercelen te behouden/vergroten.

Noordelijk Zandgebied (Noord-Holland, HHNK)

De afgelopen jaren hebben agrariërs in de kop van Noord-Holland zelf gemeten aan zoutgehalten in sloten en boezems om zo de waterkwaliteit voor beregening in de gaten te houden. De metingen waren zichtbaar dankzij het initiatief ‘Inlaat op Maat’. Binnen het programma Boeren Meten Water krijgt dit meetinitiatief een vervolg. Hiermee kunnen de agrariërs hun zoutmetingen voortzetten en ook de komende jaren de waterkwaliteit in het gebied inzichtelijk maken. Het meten van de waterkwaliteit draagt bij aan het vergroten van inzicht en aan de optimalisatie van de inlaathoeveelheid zoetwater, op de juiste locatie en het juiste moment.

Eijerlandpolder (Noord-Holland, HHNK)

Boeren, natuurbeheer en HHNK hebben de afgelopen jaren actief gemeten aan zoutgehalte in de sloten op heel Texel, als onderdeel van het initiatief ‘Texel meet’. Hieruit is gebleken dat op verschillende plekken zoetwater beschikbaar is. Recente studies laten zien dat het mogelijk is om Texel zelfvoorzienend te maken in de zoetwaterbehoefte. Boeren Meten Water helpt bij onderzoek naar en bepaling van effectiviteit van zoetwatermaatregelen zoals de zoete stuw (www.texelwater.nl), de zelfvoorzienendheid in zoetwater voor landbouw en natuur (programma ‘Zoete Toekomst’) en het watersysteemproject.

Aldeboarn (Friesland, Wetterskip Fryslân)

In het veenweidegebied Aldeboarn/De Deelen wordt een pilot bodemvruchtbaarheid uitgevoerd. Boeren willen weten welk effect hun maatregelen op grondwater en bodemvocht hebben. Het  initiatief Boeren Meten Water sluit hierop aan door metingen uit te voeren en te delen via het Boeren Meten Water platform.