Het Landbouwportaal Noord-Holland is een schot in de roos, zo blijkt uit het feit dat er al bijna 1.300 agrariërs meedoen. Op 29 oktober 2020 opent Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) weer de subsidieregeling Bodem & Water, waarmee het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger gemaakt kunnen worden. Noord-Hollandse deelnemers aan Boeren Meten Water kunnen hier óók gebruik van maken!

Sinds mei 2018 kunnen Noord-Hollandse boeren die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, terecht op www.landbouwportaalnoordholland.nl. Via het portaal kunnen zij kennis opdoen, een gratis bedrijfsbezoek van een coach aanvragen of subsidie aanvragen voor bovenwettelijke maatregelen. De thema’s die centraal staan zijn Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodemgebruik, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer en Voldoende zoetwater.

Nieuwe subsidieronde Hollands Noorderkwartier

Op 29 oktober 2020 opent Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voorlopig voor de laatste keer de subsidieregeling Bodem & Water. Met het beschikbare bedrag van 430.000 euro komt het totale subsidiebedrag dat via het Landbouwportaal Noord-Holland is beschikt op 4,2 miljoen euro. Op hun beurt investeerden de agrariërs zelf tot nu toe in totaal 15 miljoen euro.

Gratis bedrijfsbezoeken

Eén van de succesfactoren van het portaal zijn de gratis bedrijfsbezoeken door een coach. Deze coaches hebben specialistische kennis en kijken samen met de ondernemer welke maatregelen nodig, mogelijk of wenselijk zijn om het bedrijf, erf en/of perceel toekomstbestendig te maken. Zie ook deze video.

Unieke samenwerking

Het Landbouwportaal Noord-Holland is ontstaan uit ‘Samenwerken aan Bodem & Water’; een samenwerking tussen LTO Noord, de vier agrarische collectieven, KAVB, Provincie Noord-Holland en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Met als doel het agrarische bedrijf en het watersysteem in Noord-Holland gezonder en veerkrachtiger te maken op het gebied van waterkwaliteit, voldoende zoetwater en bodemkwaliteit.