Met een feestelijke ingebruikname van de eerste Aqua Pin is Boeren Meten Water in Holwerd aan Zee officieel van start gegaan. Initiatiefnemer is de Stichting Holwerd aan Zee. Elf boeren, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, LTO Noord, Acacia Water, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea zullen sámen de verzilting in en rond het projectgebied gaan meten. Beide laatstgenoemde natuurorganisaties tekenen daarbij voor de buitendijkse metingen.

Het was Jan van Weperen, DB lid Wetterskip Fryslân, die de formele ‘openingshandeling’ uitvoerde: het in de grond drukken van een Aqua Pin op een perceel van de familie Miedema aan de Grandyk in Holwerd. Hij benadrukte het belang van de peilbuizen: “De Aqua Pins zullen een schat aan informatie opleveren over chloridegehaltes en grondwaterniveaus. Dat is de reden waarom het Wetterskip er nauw bij betrokken is: we willen ons beleid afstemmen op feiten – op betrouwbare meetgegevens dus – en niet op rekenmodellen. Verzilting is een langzaam maar continu proces dat in dit gebied al langere tijd aan de gang is. Het is erg belangrijk om te zien waar en hoe het zich ontwikkelt. We hopen dan ook dat met deze start veel boeren en natuurorganisaties informatie vergaren, op basis waarvan wij onze beslissingen kunnen baseren.”

Nulmeting

Het samenwerkingsverband tussen boeren, waterschap en natuurorganisaties moet een goede nulmeting opleveren in het projectgebied rond Holwerd. Met de stijging van de zeespiegel neemt de verzilting langs de Waddenkust toe. De metingen zullen inzicht verschaffen over de werking van het watersysteem. Op basis daarvan kan worden bepaald hoe het beste om kan worden gegaan met verzilting, en welke maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld aanpassing van de drainage of het bufferen van zoet water. Op die manier werkt Holwerd aan Zee aan een toekomstbestendige landbouw.

Inloopspreekuur

Na afloop van het formele programma was er een inloopspreekuur voor de deelnemende boeren. Daarbij konden ze samen met Acacia Water en Wetterskip Fryslân bepalen waar de Aqua Pin het beste geplaatst kunnen worden. Ook werd de werking van het meetinstrument nog een keer uitgelegd.

De aftrap van Boeren Meten Water in Holwerd trok veel aandacht van de pers. Lees ook de berichtgeving in Nieuwe Oogst, in de Leeuwarder Courant en bekijk het item in de uitzending van  Omroep Fryslan.