Tijdens de onlangs gehouden vijfde bijeenkomst in het pilotgebied Holwerd werd duidelijk dat het dashboard (meetplatform) nog niet door iedereen ten volle wordt benut. Werk aan de winkel dus.

De bijeenkomst in Holwerd had tot doel om samen met de deelnemers via het dashboard de meetresultaten van de AquaPins te bekijken en te bespreken. Uit de reacties kwam naar voren dat het dashboard slechts zo nu en dan bekeken wordt door de deelnemers. Daarom was dit een mooie gelegenheid om er gezamenlijk doorheen te lopen en vragen te beantwoorden.

Drie groepen

Op basis van de locatie van de AquaPins is het pilotgebied rond Holwerd op te delen in drie groepen:

  1. De buitendijkse pinnen van Staatbosbeheer en ’t Fryske Gea
  2. De pinnen direct achter de dijk
  3. De pinnen meer landinwaarts rondom Brantgum

Per groep zijn de gegevens bekeken van de grondwaterstand, het zoutgehalte en hoe deze reageren op de neerslag. Aan de hand van deze data is belangrijke informatie beschikbaar over de zoetwaterlens, de uitstroom van nutriënten in het perceel en de potentiële gewasschade die kan optreden.

Volgende fase

Bij de volgende bijeenkomst in januari gaan we een stap verder en staan de oorzaken en gevolgen centraal die in de meetreeksen zichtbaar zijn. De pilotgroep Holwerd gaat dan de volgende fase van Boeren Meten Water in, waarbij het concept verder wordt uitgerold. Concreet betekent dit dat deze groep nog twee jaar langer gezamenlijk blijft meten.