Zeven boeren uit Franekeradeel bijten het spits af in het project Boeren Meten Water: met het in ontvangst nemen van speciale meetapparatuur kunnen ze nu van start met het meten van de verzilting in de drains en de sloten rond hun percelen.

De uitreiking van de meetapparatuur (zie foto) vond plaats tijdens een goedbezochte bijeenkomst in Skingen. Voorafgaand aan het formele overhandigingsmoment de schetsten projectleider Judith Landheer en Sieger Burger van Acacia Water nogmaals waar het allemaal om draait bij Boeren Meten Water: op perceelniveau inzicht krijgen in de verzilting van bodem- en oppervlaktewater. Dat inzicht moet ontstaan door sámen met de betrokken waterschappen metingen uit te voeren naar grondwaterstand, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater. Een betere kijk op de knelpunten levert een helder beeld van de maatregelen die zowel het waterschap als de agrariërs kunnen nemen om een betere waterkwaliteit, voldoende water en een duurzame productiegroei te waarborgen.

Gedetailleerd beeld
“Ken je perceel en weet wat er gebeurt,” was de kernboodschap die Sieger Burger de aanwezige agrariërs meegaf. “Het Wetterskip verricht op een aantal punten al metingen in Franekeradeel. Maar omdat we weten dat de meetresultaten afhankelijk kunnen zijn van het tijdstip van de meting én van de locatie, is het belangrijk dat boeren zélf gaan meten, op hun eigen perceel. Door méér te meten, over een langere periode, ontstaat een gedetailleerd beeld van de huidige zoet/zout-situatie in Franekeradeel.”

Sieger benadrukte het belang van de samenwerking met het Wetterskip: “De resultaten van de gezamenlijke metingen komen eind deze maand (maart, red) beschikbaar op een centraal platform. Op die manier bouwen we een uitgebreide database op en kun je vervolgens bekijken welke maatregelen mogelijk zijn.”

Aqua Mobile en Aqua Pin
Na de presentatie namen de eerste zeven boeren een Aqua Mobile in ontvangst, een sensor waarmee de EC-waarde (het verziltingspercentage) van drain en sloot kan worden gemeten. Een tweede meetinstrument komt in de loop van dit jaar beschikbaar: de Aqua Pin. De Aqua Pin meet de EC-waarde, de grondwaterstand en het bodemvocht in het perceel. Aan de hand van de feedback van de gebruikers zullen de meetinstrumenten en het platform gedurende de looptijd van het project verder worden verbeterd waar mogelijk.

Veenoxidatie
Het projectgebied van Boeren Meten Water beslaat delen van Groningen, Friesland en Noord-Holland. In de noordelijke schil wordt vooral de verziltingsproblematiek in kaart gebracht. In het ‘lage’ midden van Friesland, ingeklemd tussen de hoger gelegen zeekleigebieden en de hoger gelegen zandgronden als uitlopers van het Drents plateau, doet zich een ander probleem voor: bodemdaling als gevolg van veenoxidatie. In dit gebied is het van belang om het beheer van grondwater en bodemvocht zo te optimaliseren dat de veenoxidatie en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot zo veel mogelijk worden geremd.