De metingen die in het project Boeren Meten Water worden uitgevoerd verschaffen de deelnemers belangrijke informatie over de waterkwaliteit in hun percelen en sloten. Op basis van de meetresultaten wordt gewerkt aan laagdrempelige en praktische handelingsperspectieven die agrarische ondernemers inzicht geven in de mogelijkheden om actuele of verwachte verzilting te bestrijden en te vermijden.

De handelingsperspectieven worden uitgewerkt door projectpartners Van Hall Larenstein en Acacia Water, waarbij gekeken wordt naar de korte en langere termijn.

Bij korte termijnhandelingen kan worden gedacht aan:

 • Stoppen van drainageverlies;
 • Aanvullen zoetwaterlens door irrigatie;
 • Compenseren verdampingsverlies door irrigatie;
 • Aanvullen nutriënten, met name fosfaat.

En bij lange termijnhandelingen aan:

 • Aanvullen/vergroten zoetwaterlens door technische maatregelen op perceelschaal, op bedrijfsschaal, polderschaal, op grotere schaal;
 • Vergroten wateraanbod;
 • Verminderen zoetwaterverlies door slimmer draineren;
 • Hergebruik drainage water d.m.v. opslag;
 • Voorspellen langjarige trends;
 • Bekalken van de bodem;
 • Aanpassen gewas- en rassenkeuze voor verminderen water gebruik, worteldiepte, gevoeligheidstype.