Naast het verziltingsproject komt ook Boeren Meten Water – Meetnetwerk Veenweide op stoom. Inmiddels zijn de eerste AquaPins geplaatst in Elahuizen, de Veenhoop en Hommerts. In deze gebieden loopt een proef met flexibel peilbeheer.

Door te meten met de AquaPins wordt gekeken naar wat de relatie is tussen het slootpeil en de grondwaterstand in agrarische percelen. Een relevante vraag hierbij is tot hoever in het perceel de invloed van de sloot reikt en of het slootpeil een effectief middel is om grondwaterstanden te sturen.

In de Brekkenpolder en Groote Veenpolder hebben gebiedsbijeenkomsten plaatsgevonden. In de Brekkenpolder zijn alle locaties voor de AquaPins inmiddels bekend en wordt binnenkort de eerste Boeren Meten Water AquaPin geplaatst. De boeren in de Groote Veenpolder zijn bezig met het maken van een meetplan. De eerste pinnen worden deze zomer geplaatst.