Medio juli stonden handelingsperspectieven bij verzilting centraal tijdens vier studiegroepbijeenkomsten, twee in Friesland en twee in Groningen. 

De nieuwe deelnemers in de Lytse Bouhoeke kwamen voor het eerst in studiegroepverband bijeen. In een ruimte van akkerbouwbedrijf Hogenhout in Kimswerd werd gezamenlijk een aantal metingen bekeken van AquaPins die op dit moment in het veld staan. Daarbij was duidelijk te zien dat zoute kwel in de ondergrond aanwezig is. EC-waardes van 8 en 12 bij de drains waren geen uitzondering. Ook de effecten van neerslag – zowel op de EC-waardes bij de drains als de grondwaterstand – kwamen aan de orde.

Studiegroep Groningen overig

De bijeenkomst van de studiegroep ‘Groningen overig’ vond plaats bij familie Clevering in Den Andel. Mindert de Vries van hogeschool Van Hall Larenstein trapte af met een presentatie over het handelingsperspectief rondom verzilting. Hij lichtte toe wat je als ondernemer op de korte en lange termijn kunt doen om met verzilting om te gaan, bijvoorbeeld door te kiezen voor een ander gewas of ras. Met name robuuste rassen kunnen vaak beter tegen verzilting. Om te herkennen of een gewas last heeft van verzilting is overigens lastig, aldus Mindert, want de stressreactie lijkt heel erg op de stressreactie bij droogte. Jouke Velstra van Acacia Water ging vervolgens (onder andere) in op het gebruik van de AquaMobile en waarom het meten met deze handheld meerwaarde heeft. Jouke stelde voor dat de deelnemers één keer in de twee weken op verschillende plekken met de AquaMobile gaan meten. De uitkomsten van die metingen zullen tijdens de volgende studiegroepbijeenkomst worden behandeld.

Studiegroep Negenboerenpolder

De deelnemers van de studiegroep Negenboerenpolder waren welkom bij familie Hegge-Bos in Kloosterburen. Arjen Vos, directeur en oprichter van Salt Doctors, gaf verschillende voorbeelden van hoe men in het buitenland met verzilting omgaat. Op veel plekken in het buitenland is de verzilting vele malen erger dan in Nederland. Arjen vertelde hoe daar vanuit de gewasveredeling op wordt geanticipeerd. Ook liet hij zien hoe je grondmonsters neemt en beoordeelt op verzilting. Na een korte pauze schetste Anne van der Heijden van Acacia Water aan de hand van verschillende scenario’s hoe je met weinig zoet water de hele polder van zoet water kunt voorzien. Om de scenario’s verder uit te kunnen werken is het nodig dat de deelnemende ondernemers (meer) gaan meten met de AquaMobile, ook in de winterperiode.

Studiegroep Friesland overig

De studiegroep ‘Friesland overig’ kwam bijeen bij de familie Hoekstra (Feinsum Agro) in Finkum. Marte Siebinga van Acacia Water nam de actuele metingen van een aantal AquaPins in het gebied door. Ook besprak ze de toegevoegde waarde van de AquaMobile en ging ze in op de doorontwikkeling van de Fixeau-app. Daarna schetsten Martien de Haas en Marieke Jelsma van Van Hall Larenstein hoe vele factoren invloed hebben op de effecten van verzilting, zoals de daadwerkelijke zoutconcentratie, het bodemtype, de buffercapaciteit van de bodem, de manier waarop de zouten in de plant terecht komen, de zouttolerantie van het gewas, in welke groeifase de zoutstress optreedt en hoe lang.